BRUNSSUM - Provincie Limburg, gemeente Brunssum en Stadsregio Parkstad Limburg zien kansen voor een herontwikkeling van het terrein aan de Oostflank van Brunssum. Bedrijvigheid en natuurontwikkeling moeten de locatie nieuw leven inblazen. Hendrik Bedrijven Brunssum BV wint nu zand, grind en klei namens de Mourik Groep op het terrein tegen de Duitse grens aan. Hier is een vergunning voor verleend die eind 2027 afloopt.


Om herontwikkeling van het gebied mogelijk te maken sloot de Provincie in 2011 een optieovereenkomst om het gebied over te nemen. De Oostflank, een gebied van 76 hectare, moet een impuls geven aan de regio en de investering die in de Buitenring is gedaan optimaal benutten.

Gedeputeerde Staten willen gebruik maken van de optie tot aankoop, onder voorwaarden van eventuele wensen en bedenkingen van Provinciale Staten, en hebben hier de Mourik Groep over ingelicht.

Ecologische verbinding

De strategische verwerving van de groeve zal door herontwikkeling leiden tot een duurzame bedrijfslocatie die ruimte biedt aan bedrijvigheid en presenteert kansen voor natuurontwikkeling aan de Oostflank. Door zorgvuldig ruimtegebruik moet de gewenste economische structuurversterking van de regio, passende werkgelegenheid en een verbeterde leefkwaliteit voor de omgeving, tot stand komen. Een deel van de 76 hectare is ingericht als ecologische verbinding tussen de Natura2000 gebieden de Brunssummerheide en de Teverenerheide.

Toezegging

Provinciale Staten buigt zich eind september over de 15,6 miljoen euro die vrijgemaakt moet worden vanuit de Provincie Limburg. De Gemeente Brunssum en de Stadsregio Parkstad Limburg dragen 5,7 miljoen euro bij aan de totale aankoop van 21,3 miljoen euro. Niet eerder is in de afgelopen jaren, waarin de optieovereenkomst van kracht is, een dergelijke toezegging vanuit de regio tot stand gekomen. Dat nu deze toezeggingen zijn gedaan komt enerzijds voort uit de opgebouwde samenwerking in de regio en anderzijds uit de huidige marktomstandigheden en het gewenste zorgvuldige en duurzame ruimtegebruik.