HEERLEN - De Stadsregio Parkstad Limburg heeft in totaal ruim € 2.160.000 toegekend aan acht projecten, die een bijdrage leveren aan de regionale economie en aan de leefbaarheid in zowel het stedelijk gebied als in landelijke kernen. Het gaat hierbij om middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor krimpgebieden. Bij de keuze van de projecten is onder meer gekeken of deze aansluiten bij de doelen uit de Regio Deal en de strategische agenda van Parkstad.


De regio Parkstad Limburg ontvangt jaarlijks een financiële ondersteuning van €3,9 miljoen uit de zogenaamde ‘Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling’ van het Ministerie van BZK voor een regionale en integrale krimpaanpak. In de regio is afgesproken dat 75% hiervan regionaal wordt ingezet en 25% direct wordt verdeeld over de gemeenten. Op deze manier kunnen gemeenten ook (deels) tekorten in de reguliere gemeentebegroting opvangen, die ontstaan door bevolkingsdaling.

Op 15 december van vorig jaar heeft het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Parkstad besloten over de inzet van de middelen voor 2021. Bij de keuze van de projecten is gekeken of ze gerelateerd zijn aan de Regio Deal, of ze passen in de Strategische Agenda Parkstad 2021 – 2030, of ze uitvoeringsgereed zijn én of er minimaal 50% cofinanciering wordt geleverd. Concreet zijn de volgende projecten gehonoreerd:

Uitrol van de ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst en Verlengde Schooldag’ (€ 272.780)

De verdere implementatie en uitrol van de beide concepten als opmaat naar een regionale aanpak, waarbij binnen het basisonderwijs structureel wordt ingezet op het bevorderen van de gezondheid en kansengelijkheid voor kinderen. Op een aantal scholen in de regio worden, met ondersteuning vanuit gemeenten en van de Regio Deal, de beide concepten al toegepast. Met de nu verleende bijdrage is de voortzetting ervan op deze scholen gedekt tot en met het schooljaar 2023-2024.

Herbestemming van de watertoren van Schimmert tot “de Reusch” (€ 110.000)

Herbestemming van de watertoren van Schimmert, in de volksmond ook wel ‘de Reus van Schimmert’, tot een kennis- en belevingscentrum voor streekproducten, genaamd “de Reusch”. Met deze nieuwe invulling van dit Rijksmonument wordt enerzijds de toeristische aantrekkelijkheid van de regio versterkt en anderzijds ingespeeld op de transitie van de landbouw en de regionale voedselopgave.

Het Aurora-project in de wijk GMS in Heerlen (€ 50.000)

Een project, geïnitieerd door woningcorporatie Wonen Limburg en Stichting Street Art, waarbij een wooncomplex aan de Sittarderweg in Heerlen door het kunstenaarscollectief Boa Mistura uit Madrid samen met de bewoners is getransformeerd tot het grootste streetart kunstwerk van Europa. Het project past binnen de manier waarop gemeente Heerlen, woningcorporaties én Stadsregio Parkstad Limburg langjarig samenwerken in de aanpak van de wijk GMS. Er wordt in het Aurora-project ingezet op een imagoverbetering van het wooncomplex van 228 appartementen door de kwaliteit van het complex en de woonomgeving te verbeteren. De manier waarop in een proces tussen kunstenaars en bewoners een bijdrage is geleverd aan de leefbaarheid van de buurt wordt op nationaal niveau als een voorbeeld gezien.

Herontwikkeling van het winkelgebied Giessen-Bautsch in Heerlen (€ 600.000)

Met de herontwikkeling van Giessen-Bautsch tot een vernieuwd en modern winkelcentrum wordt geïnvesteerd in het hart en daarmee de leefbaarheid van het stadsdeel Heerlerbaan. Bovendien wordt daarmee de regionale winkelstructuur versterkt. Er worden ook 25-30 appartementen gebouwd en de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht, met een goede aansluiting naar de nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening en de bestaande winkels aan de Bautscherweg.

Herinrichten van bedrijventerreinen Dentgenbach in Kerkrade (€ 50.000)

Op het bedrijventerrein Dentgenbach vinden veel uitbreidingen van al gevestigde bedrijven en de vestiging van verschillende nieuwe ondernemingen plaats. Hiervoor is nu onvoldoende ruimte aanwezig. Daarom worden incourante en leegstaande bedrijfspanden gesloopt en wordt zo’n 15 hectare aan grote private restkavels gereedgemaakt voor invulling. Hiermee worden de voorwaarden geschapen om de economische kansen die zich voordoen, te verzilveren

Uitbreiding van Landgoed Slot Schaesberg in Landgraaf (€ 304.895)

Bij Slot Schaesberg worden met deze bijdrage een faciliteitengebouw en twee ambachtsgebouwen gerealiseerd. Hiermee kan de Stichting Landgoed Slot Schaesberg een vervolgstap zetten in het herstel van het historische kasteel en verder invulling geven aan het ontsluiten van kennis en kunde van 17e-eeuwse bouwtechnieken, ambachten en landschapsinrichting. Dit gebeurt op een voor zowel toeristen als voor wetenschappelijk geïnteresseerden aantrekkelijke manier.

Versterking van de woonfunctie van de kern Bocholtz in het kader van het Integraal Dorpsontwikkelingsplan (IDOP) (€ 278.000)

Er wordt een financiële bijdrage beschikbaar gesteld voor het onderdeel wonen uit het IDOP Bocholtz. Door deze impuls kan een aantal particuliere woningen worden aangepakt, waardoor de leefbaarheid in het gebied wordt vergroot. Hiermee wordt óók invulling gegeven aan het speerpunt ‘blijven wonen’ van de gemeentelijke strategische visie. Het project wordt in samenhang met investeringen van woningcorporatie Krijtland Wonen uitgevoerd.

De gebiedsontwikkeling Victoriapark in Brunssum (€ 495.496)

De ontwikkeling van het Victoriapark is onderdeel van de brede gebiedsontwikkeling in Brunssum-Centrum waarbij wordt geïnvesteerd in een sterk en levendig stadshart. Met dit project wordt het kernwinkelgebied door sloop en/of transformatie van enkele woon-winkelpanden compacter gemaakt, worden ca. 60 eigentijdse woningen in het centrum gebouwd en krijgt de openbare ruimte een impuls door te investeren in duurzame verblijfskwaliteit.

Open Club Klimmen in Voerendaal (500.000)

Eerder in 2021 is ook al een bijdrage van € 500.000 aan de gemeente Voerendaal verstrekt voor de realisatie van het project ‘Open Club Klimmen’, een centrale ontmoetingsplaats waar onderwijs, wonen, sport, bewegen, cultuur, verenigingsleven en zorg samenkomen. Onderdeel hiervan is ook het realiseren van twee gebouwen met in totaal 24 (levensloopbestendige) appartementen en het investeren in een duurzaam voorzieningenniveau en daarmee in de leefbaarheid in Klimmen en de omliggende kernen.