HEERLEN - Als leider van de organisatie toon je verbindend leiderschap en zorg je voor de aansturing, samenhang en eenheid van de organisatie. Je bevordert de concernsturing en investeert in de verbinding binnen de directie en de teams. Je bent eindverantwoordelijk voor het behalen van de door het bestuur vastgestelde strategische en operationele doelstellingen. Deze resultaten realiseer je door het stimuleren van samenwerking binnen en buiten de organisatie, ondersteund door goede communicatie en met oog voor kwaliteit en integraliteit.

We zoeken een:

Koersvaste en verbindende leider en adviseur met hart voor de ontwikkelingen in de stad.


Over Heerlen

Heerlen verlegt grenzen, verkent nieuwe horizonten, leert van en bouwt trots voort op het verleden. En met die lessen uit het verleden pakt Heerlen door om beter verder te gaan naar morgen. In Heerlen borrelt het van de ideeën en initiatieven en worden uitdagingen aangepakt. Als stad met zo’n 90.000 inwoners vervult Heerlen de centrumfunctie voor de regio Parkstad Limburg, met een complexiteit van 255.000 inwoners. Alles wat de medewerkers en het bestuur doen, draagt bij aan één gezamenlijk doel: Heerlen een nog fijnere plek maken om te wonen, werken en leven! Heerlen heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de sociale structuur van de stad en dit heeft tot goede resultaten geleid. Daarnaast is er veel geïnvesteerd in architectuur, wonen en veiligheid van de stad met speciale aandacht voor Heerlen-Noord, het deel van de stad waar nu in de Alliantie Heerlen-Noord de verdere ontwikkeling vormgegeven wordt. Alle inspanningen hebben geleid tot mooie en zichtbare resultaten; tegelijkertijd blijft dit de komende jaren aandacht vragen. Op het gebied van kunst en cultuur onderscheidt Heerlen zich ook: er is een theater en een museum en er zijn veel culturele festivals en murals. Het Maankwartier met het stationsgebied is een icoon geworden. Binnenkort is de bijzondere nieuwbouw van het Stadskantoor en de renovatie van het monumentale Raadhuis gerealiseerd. Tezamen vormen ze een eigentijds en duurzaam pand dat ruimte biedt aan bestuur en medewerkers van de gemeente.


Over het bestuur


In de gemeenteraad van Heerlen zijn 37 raadsleden actief, verdeeld over 13 partijen. In het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders nemen naast de burgemeester vijf wethouders deel namens de partijen: SP, CDA, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Partij Hoensbroeks Belang.
De ambities van het College zijn verwoord in het akkoord ‘Uit liefde voor onze stad’: https://www.heerlen.nl/gemeente-heerlen/coalitieakkoord.html


Over de organisatie

De afgelopen drie jaren is de organisatie onder leiding van de interim-algemeen directeur/gemeentesecretaris actief geweest met het ontwikkelen van een nieuw sturingsmodel om ervoor te zorgen dat de energie van de organisatie aansluit bij de dynamiek van de stad. Daarmee is de organisatie gegroeid naar een eigentijds en ondernemend bedrijf. Samen met meer dan 1.350 collega’s wordt gewerkt aan ‘Heerlen van Morgen’. Een organisatie met heldere doelen voor ogen: op basis van openheid en vertrouwen efficiënt samenwerken aan een toekomstbestendig Heerlen. Een manier van werken waarbij collegialiteit, creativiteit en curiositeit matchen met de taken. Een organisatie waar de wensen, ideeën en gedachten van de inwoners en ondernemers centraal staan in het handelen.


De organisatie van de gemeente Heerlen is opgebouwd uit drie domeinen en een bestuursdienst: Domein Stad (Ruimte & Economie), Domein Samenleving (Maatschappij & Inwoners), Domein Bedrijfsvoering (Organisatie & Middelen) en de Bestuursdienst. Elk domein wordt geleid door een directeur, de Bestuursdienst valt direct onder de algemeen directeur/gemeentesecretaris. De vier directieleden vormen gezamenlijk de directie. Er zijn 32 teams die geleid worden door een teammanager. Meer informatie over de organisatie is hier terug te lezen.


De algemeen directeur/gemeentesecretaris heeft drie belangrijke taken:


1. Is eerste adviseur van het College van B & W en ondersteunt en adviseert hen bij het maken van de (strategische) keuzes;
2. Geeft als algemeen directeur op inspirerende en resultaatgerichte wijze leiding en sturing aan de verdere ontwikkeling van de organisatie;
3. Is de WOR-bestuurder en onderhoudt een constructieve relatie met de Ondernemingsraad.


Daarnaast hebben we de volgende opdracht geformuleerd voor de algemeen directeur/gemeentesecretaris:


• Voert regie op de reeds ingezette koers van ‘Heerlen van morgen’, draagt deze visie actief uit en vertaalt dit samen met de collega’s naar concrete activiteiten in lijn met de ambities van het College;
• Is daarbij zichtbaar, benaderbaar en empathisch als leider, geeft ruimte aan de professionals om zich te ontwikkelen en heeft tegelijkertijd aandacht voor sturing en bewaakt dat de beoogde resultaten behaald worden;
• Stuurt stevig op samenhang en verbinding tussen beleidsvelden en tussen beleid, uitvoering en bedrijfsvoering, behoudt het overzicht en is rolvast;
• Draagt zorg voor een goede balans tussen ontwikkelen, leren en professionaliseren en bevordert dat de organisatie verder door ontwikkelt.

Daarnaast vervult de gemeentesecretaris de volgende rollen:


Richting de organisatie

Als leider van de organisatie toon je verbindend leiderschap en zorg je voor de aansturing, samenhang en eenheid van de organisatie. Je bevordert de concernsturing en investeert in de verbinding binnen de directie en de teams. Je bent eindverantwoordelijk voor het behalen van de door het bestuur vastgestelde strategische en operationele doelstellingen. Deze resultaten realiseer je door het stimuleren van samenwerking binnen en buiten de organisatie, ondersteund door goede communicatie en met oog voor kwaliteit en integraliteit.


Je bent een benaderbare en verbindende persoonlijkheid en hebt belangstelling voor mensen. Je hebt oog voor diversiteit, toont voorbeeldgedrag en bent een inspirerend leider. Je hebt ervaring met organisatieontwikkeling, toont lef en waarderend leiderschap. Je continueert de ingezette richting, draagt de visie actief uit en stuurt consequent en consistent. Je hebt daadkracht en lef, bent besluitvaardig en communiceert over de gemaakte keuzes.


Je bent in staat om prioriteiten te stellen richting bestuur en organisatie en behoudt het overzicht en beperkt je tot de hoofdlijnen. Je geeft leiding aan de drie directeuren en samen met hen aan de teammanagers en coacht en stimuleert hen. Je delegeert waar mogelijk en investeert actief in de samenwerking binnen de directie en het management.


Richting het college

Je bent eerste adviseur van de burgemeester en wethouders. Je draagt zorg voor afstemming met het college en vervult een schakelfunctie in een politiek, bestuurlijk en maatschappelijk dynamisch krachtenveld. Je ondersteunt hen bij bestuurlijke portefeuilles en draagt zorg voor het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming. Je hebt aandacht voor een juiste afstemming met de vertegenwoordigers van diverse (overheids-)instanties, maatschappelijke groeperingen en samenwerkingsverbanden. Dit doe je met een scherp gevoel voor het primaat van bestuur en politiek. Tussen jou, de burgemeester en de griffier is een constructieve en intensieve samenwerkingsrelatie gericht op college, raad en organisatie. Je investeert actief in deze ‘driehoek’.
Vertrouwen is een onmisbare pijler. Je bent in staat om bestuurders te ‘spiegelen’ en houdt oog voor de strategische keuzes van het bestuur en ondersteunt hen bij de te maken afwegingen. Je bent rolvast en duidelijk en een actief en betrokken adviseur. Tegelijkertijd toon je creativiteit en lef en ben je betrouwbaar en benaderbaar. Je bent gericht op het functioneren van het team en hebt oog voor samenhang en samenwerking zowel binnen het College van B & W als tussen College en organisatie.


Richting het netwerk


Je bent in staat om Heerlen actief en met souplesse te representeren. Zowel binnen de eigen gemeente als binnen de regio en eventueel landelijk. Heerlen heeft als centrumgemeente een belangrijke rol in diverse samenwerkingsverbanden en Gemeenschappelijke Regelingen. Je brengt kennis en informatie vanuit deze netwerken naar binnen en stimuleert anderen om ook zichtbaar te zijn in de samenleving. Je bent in staat vanuit verschillende perspectieven en rollen deel te nemen in de netwerken en de belangen van Heerlen en de regio te behartigen.


Wat neem je mee?


Deze positie doet vooral een beroep op de competenties leiderschap, (politiek-bestuurlijke) sensitiviteit, visie en ondernemerschap.
• Leiderschap: je bent een koersvaste en verbindende leider die staat voor de organisatie. Je hebt de vaardigheid om relaties te leggen en samenwerking te bevorderen. Je hebt daadkracht en stuurt op de doelen en inspireert mensen een optimale bijdrage te leveren. Je durft te kiezen voor de vlucht vooruit. Je bent besluitvaardig en communiceert over de gemaakte keuzes. Je investeert in een constructieve en proactieve samenwerking met de Ondernemingsraad;
• (politiek-bestuurlijke) Sensitiviteit: je hebt oog voor soms tegengestelde belangen. Je pakt signalen op en ondersteunt en adviseert bestuurders. Je hebt aandacht voor de verwachtingen van individuele portefeuillehouders en voor het functioneren van het collectief. Je bent realistisch en hebt zicht op haalbaarheid van beleidsvoornemens en bespreekt dit. Je bent sensitief voor signalen van de medewerkers en handelt gepast. Je stuurt op rolvastheid en heldere kaderstelling;
• Visie: je hebt een visie op de veranderende rol van de gemeente en op de positie van Heerlen in de diverse regionale netwerken. Je bent op de hoogte van de strategische landelijke ontwikkelingen en draagt zorg voor het (laten) vertalen naar de context van Heerlen. Je haalt buiten naar binnen, behoudt het overzicht over activiteiten en de samenhang ervan.;
• Ondernemerschap: je bent innovatief, ziet kansen en handelt daarnaar, bent resultaatgericht en energiek en stuurt op te realiseren resultaten. Je ontwikkelt en onderhoudt netwerken en bent zichtbaar.


Overige functie-eisen:


• Academisch denk- en werkniveau;
• Ervaring als eindverantwoordelijke bij voorkeur binnen een politiek-bestuurlijke en complexe omgeving;
• Ervaring als adviseur van bestuurders;
• Visie op en ervaring met (implementatie van) organisatieontwikkeling;
• Eigentijdse visie op het openbaar bestuur en samenwerking;
• Ervaring met het effectief sturen op de resultaten en op transparante, open verantwoording.


Persoonskenmerken


Onafhankelijk, charismatisch, sensitief, integer, verbindend, besluitvaardig en resultaatgericht.


Arbeidsvoorwaarden


De functie is ingeschaald in schaal 17 met een maximum van € 9.616,- per maand op basis van een fulltime dienstverband. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring.


Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Je hebt de mogelijkheid om dit bedrag maandelijks of jaarlijks te laten uitkeren. Het vakantiegeld en een dertiende maand is in dit bedrag opgenomen. Het pensioen dat voor je wordt opgebouwd, staat los van deze regeling.


Procedure-informatie


De werving en selectie van de algemeen directeur/gemeentesecretaris is in handen van Ellen Bruin van Castanho Selectie & Advies. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Heerlen hecht aan diversiteit en inclusie binnen de organisatie.
Na een voorselectie door het bureau vindt de voordracht plaats aan de opdrachtgever. Een delegatie van het College van B&W, directie, management, Ondernemingsraad, medewerkers en griffie, is betrokken bij de selectie als lid van de selectiecommissie of adviescommissie.
De planning is als volgt:
• De gespreksrondes zijn op 30 november, 1 en 5 december gepland;
• Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure;
• Een referentiecheck en een aanvraag VOG maken deel uit van de procedure;
• Het College van B & W neemt medio december 2022 een benoemingsbesluit.


Solliciteren of meer informatie?


Voor meer informatie kan je contact opnemen met drs. Ellen Bruin via 06-20303256. Je kunt solliciteren tot maandag 31 oktober 2022 via www.castanho.nl/vacatures.
Als je jouw CV en korte motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvang je vervolgens een bevestiging van de sollicitatie. Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij kandidaten uit voor een eerste selectiegesprek met de adviseur van Castanho.